Genome-wide Identification and Expression Analysis of the AP2/ERF Gene Family in Cucumis sativus L.
   YANG Wei, ZHAO Lifen, YANG Juan, LI Fei, WANG Tianwen, DENG Ying
   DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202307016
   Abstract FullText HTML PDF
   Progress in Physiological and Biochemical Research on Response Intercropping/Relay Cropping of Ginger
   ZHU Yongxing, TIAN Ye, MA Huihui, SUN Chong, JIANG Xinchen, LIU Yiqing, ZHOU Xian
   DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202311037
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of Blue Film on Photosynthetic Parameters and Seedling Growth of Populus schneideri Seedlings
   CHEN Zhihua, LIU Jinping, MA Shaojie, ZHANG Xiaolin, WANG Jingmin, KUI Mengyi, HE Chengzhong, ZONG Dan
   DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202312004
   Abstract FullText HTML PDF
   Screening and Verification of Transcriptional Regulators Interacted with Potato StSuSy4 Gene
   WEI Jing, YANG Meihong, SHI Hao, YU Ting, HUANG Dandan, CHI Shaoyi, GAO Dongli, ZHU Yanhui
   DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202311022
   Abstract FullText HTML PDF
   Metabolomics Analysis of the Development Process of Camellia oleifera Seed Kernel
   LONG Xueyan, YAN Daoliang, LI Wanchun, ZHENG Bingsong, HU Yuling
   DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202305046
   Abstract FullText HTML PDF
   Structure of Tremella aurantialba Polysaccharide and Its Regulatory Effect on Cyclophosphamide-induced Intestinal Flora Disturbance in Mice
   REN Lirong, FAN Yingrun, LI Zelin, XIAO Zhichao, WANG Xuefeng, GUI Mingying, ZHENG Tingting, FAN Jiangping
   DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202206070
   Abstract FullText HTML
   Genetic Diversity of Phenotypic Traits in the Germplasm Resources of Guitang Sugarcane
   YANG Cuifang, DUAN Weixing, HUANG Yuxin, ZHOU Shan, GAO Yijing, ZHOU Zhongfeng, ZHANG Gemin, ZHANG Baoqing
   DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202305041
   Abstract FullText HTML
   Ecological Effect Evaluation Technology of Releasing Aphidius gifuensis to Control Myzus persicae in Tobacco Fields
   LI Hong, MA Xiaojie, YANG Linlin, DU Guangzu, CHEN Bin, LI Jiao
   DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202402016
   Abstract FullText HTML PDF
   Metabolic Differences and Formation Reasons of Open Fire Curing Tobacco Leaves Based on Metabolomics Analysis
   LI Jialiang, HU Yang, LU Min, DU Xiaojiao, CHEN Yi, HU Binbin, HE Chenggang, ZOU Congming
   DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202305026
   Abstract FullText HTML PDF
   Category
   Species Diversity and Vertical Distribution Characteristics of Entomogenous Fungi in Soils of Northern Gaoligong Mountains
   ZHANG Yifei, XU Ling, CHEN Kai, YANG Liantao, SONG Yali, CHEN Zihong
   2024, 39(2): 1-9. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202307032
   Abstract FullText HTML PDF
   Antennal Transcriptome and Olfactory-related Genes of Chorosoma macilentum
   LIU Dajun, FU Shuhui, GUO Qingzhi, JIN Hui, SHI Baoyi, WANG Hongxiao, ZHANG Hufang, SHI Xiaojing
   2024, 39(2): 10-16. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202303048
   Abstract FullText HTML PDF
   Electron Microscope Observation and Macro Virus Group Analysis of Tobacco Virus in Jinsha River Basin of Lijiang
   YI Xiaopeng, ZHOU Xudong, HAN Tianhua, SHEN Yunxin, HE Biao, CHEN Qibin, HE Yonghong, YANG Peiwen
   2024, 39(2): 17-26. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202303025
   Abstract FullText HTML PDF
   Distribution of Sex Hormone Receptors in Normal Testis and Cryptorchidism of Camelus bactrianus
   MA Xiaojie, YANG Dapeng, CHEN Shaoyu, YUAN Ligang
   2024, 39(2): 27-35. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202303051
   Abstract FullText HTML PDF
   Inhibition of Differentiation of Chicken Preadipocytes by Cyclin-dependent Kinase Inhibitor 3
   ZHANG Xin, JIN Zhao, JIA Ziqiu, ZHANG Ke, PAN Lin, SUN Yingning
   2024, 39(2): 36-42. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202304043
   Abstract FullText HTML PDF
   Regulatory Effect of Moringa oleifera Seeds Water Extract on Jejunal Mucositis Induced by 5-Fluorouracil in Mice
   ZHAO Runping, HUANG Kailan, SONG Shuang, BAI Zhongbin
   2024, 39(2): 43-52. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202311002
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects and Mechanism of Cuscuta chinensis Polysaccharides on Improving Motor Ability in Rats Based on AMPK/PGC-1α Signaling Pathway
   PANG Yiting, MA Fei
   2024, 39(2): 53-59. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202306031
   Abstract FullText HTML PDF
   Structure and Changes of Fish Community in Yangzonghai Lake
   ZHANG Liyuan, XIONG Qinghai, TIAN Min, LIU Shuwei, WANG Hui, QU Pin, JIANG Rongming, YANG Jianhong
   2024, 39(2): 60-69. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202311028
   Abstract FullText HTML PDF
   Histological Observation and Preliminary Analysis of Gonadal Development in Cichlasoma managuense
   JIN Fangpeng, ZUO Pengxiang, ZHAO Jingxia, WU Junjie
   2024, 39(2): 70-75. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202309019
   Abstract FullText HTML PDF
   Extraction of Cigar Tobacco Leaf Protein and the Amino Acid Composition and Antioxidant Activity of Its Hydrolysate
   WANG Xianxian, SHEN Guoming, LIU Xinmin, DU Yongmei, GAO Jiaming, GAO Lin
   2024, 39(2): 76-83. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202303055
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of Amadori Compounds and Their Correlation with Sensory Quality of Flue-cured Tobacco in Sichuan
   LI Xiaoyang, JIN Dongmei, PANG Su, PANG Xueli, QIU Jun, WEI Yuxi, CAO Jianmin
   2024, 39(2): 84-92. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202305023
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of Different Exogenous Hormones on Germination of Fresh Seeds and Seedling Growth of Amomum tsaoko
   SU Junyu, ZHU Shuming, CHEN Haowen, HUANG Rongmei, HU Yifan, YANG Zhiqing, FAN Yuanhong
   2024, 39(2): 93-100. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202204009
   Abstract FullText HTML PDF
   Study on the Suitable Harvest Period of Gastrodia elata Bl. in Tonghai Based on Principal Component Analysis
   WANG Haixiang, DU Chunjiang, WEI Qin, HOU Ying, XU Juan, YANG Meng, LIU Xiangyi, SU Weigeng
   2024, 39(2): 101-107. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202310027
   Abstract FullText HTML PDF
   Optimization Extraction, Monosaccharide Composition and Antioxidant Activity in Vitro of Polysaccharide from Tricholoma matsutake
   LIANG Shuangmin, GUO Qi, GE Changrong, XIAO Zhichao
   2024, 39(2): 108-118. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202204003
   Abstract FullText HTML PDF
   Optimization of the Preparation Conditions of Leaf Protoplasts of Papaveraceae by Response Surface Methodology
   SHAO Yingying, TANG Qi, PENG Xiaoying, HUANG Zihao, ZHENG Yajie
   2024, 39(2): 119-129. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202210022
   Abstract FullText HTML PDF
   Responses of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Contents and Stoichiometric Characteristics of Fraxinus malacophylla Seedlings to Shading
   WEI Xinglan, JING Huizhu, CHA Xiaofei, GUO Huanxian, ZHANG Mei, SUN Lijuan, DONG Qiong
   2024, 39(2): 130-136. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202210084
   Abstract FullText HTML PDF
   Acute Toxic Effects of Cadmium and Prometryn Pollution on Earthworms
   LI Xiaolan, WU Ke, SUN Shixian
   2024, 39(2): 137-144. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202308036
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial Identification of Ecological Protection and Restoration in Typical Karst Area: a Case Study of Shilin Yizu Autonomous County
   JIA Haifeng, MA Xiaobo, WANG Wanbin, LIU Yuexiong, LUO Huaixiu, LI Sen
   2024, 39(2): 145-154. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202305006
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of Salt-isolating Materials on Water-salt Distribution and Evaporation Characteristic of Salinized Soil
   YIN Yamin, ZHAO Zuozhang, SONG Guocang, PENG Errui
   2024, 39(2): 155-161. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202312028
   Abstract FullText HTML PDF
   Research Progress of Genome Editing Technologies for Precise Sequence Replacement
   XU Yonghan, QI Zeyu, LI Wenjing, ZHAO Ahui, WU Dechuan
   2024, 39(2): 162-175. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202302027
   Abstract FullText HTML PDF
   Status of Farmland Microplastic Pollution and Its Harm to Soil Ecosystem
   YUAN Zheng, ZHENG Zhijie, QIN Weilin, LI Liman, WEI Mouyong, TU Haoze, LIN Shan
   2024, 39(2): 176-184. DOI: 10.12101/j.issn.1004-390X(n).202304055
   Abstract FullText HTML PDF

   Reader Center